Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มอบทุนวิจัยแกนนำ 20 ล้านบาท ให้นักวิจัยผู้พัฒนาวัสดุนาโนไฮบริดและยาต้านมาลาเรียดื้อยา

7 ธันวาคม 2560, 6:19 น.
27 0

เผยแพร่: 7 ธ.ค. 2560 13:19:00 โดย: MGR Online

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แสดงให้เห็นว่า กลไกการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการขนาดใหญ่ที่ให้นักวิจัยได้ทำงานเป็นกลุ่มวิจัยและเครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพ เป็นแนวทางที่ได้ผลดีอย่างยิ่ง ทำให้คล่องตัวในการทำงาน และได้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถ เพื่อก้าวจากการเป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ กลายเป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าของโลก เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยมืออาชีพ และผลิตกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้กับประเทศต่อไป”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0