Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มาแล้ว! “ใบสั่งจราจรแบบใหม่” ประกาศใช้พรุ่งนี้ทั่วประเทศ ของเดิมใช้อีก 4 เดือน ผบ.ตร.สั่งเลิกใบสั่งทางไปรษณีย์

18 สิงหาคม 2560, 10:32 น.
9 0

แบบใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งให้มีชุดละ 4 แผ่น มีสี และวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนี้ (ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่หรือติดไว้ที่รถ (ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สําหรับส่งให้หน่วยที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ คดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สําหรับมอบให้พนักงานสอบสวน (ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สําหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสําหรับผู้ออกใบสั่ง”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0