Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

มูลนิธิโตโยต้า เตรียมรับสังคมสูงวัย หนุนโครงการ 3.5 ล้านบาท

22 สิงหาคม 2561, 9:37 น.
105 0

เผยแพร่: 22 ส.ค. 2561 16:37 โดย: MGR Online

ขณะเดียวกัน แนวโน้มของปัญหาเยาวชนที่ถูกละเลยจากพ่อแม่ ด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ทำให้พ่อแม่ต้อยย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและแรงกดดันต่างๆ รอบตัวเยาวชนจากเพื่อนหรือผู้ไม่ประสงค์ดี ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กในระยะยาว เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือปัญหาติดเกมส์ .

ดังนั้น มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาในอนาคต จึงได้กำหนดแผนนโยบายใหม่เพื่อสอดคล้องและเป็นการตั้งรับกับปัญหาสังคมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมสูงวัยและปัญหาเยาวชน โดยร่วมมือกับ 2 องค์กรสำคัญ ได้แก่ 1.สภาการพยาบาล โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาพยาบาลสาขาผู้สูงวัย รองรับสังคมสูงวัยและสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดูแลด้านสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0