Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ม.44 มอบอำนาจครม.ตั้งผอ.กองทุนหมู่บ้านวาระ 1 ปี ยกเว้นคุณสมบัติต้องห้าม

16 พฤศจิกายน 2561, 9:23 น.
60 0
ม.44 มอบอำนาจครม.ตั้งผอ.กองทุนหมู่บ้านวาระ 1 ปี ยกเว้นคุณสมบัติต้องห้าม

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2561 16:23 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (16พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2561 เรื่อง การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยหัวหน้าคสช.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จึงมีคำสั่งดังนี้ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้โดยให้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดำเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก่อนครบวาระของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 พ.ย.2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0