Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ยกเคส"ดอกจำปี"บนลำตัวบินไทย แผนกอาหาร"ห้างโมเดิร์นเทรด" ชื่อดังทั่วปท. ไม่ต้องชำระภาษีป้ายฯให้ท้องถิ่น

27 พฤศจิกายน 2561, 8:57 น.
36 0
ยกเคส"ดอกจำปี"บนลำตัวบินไทย แผนกอาหาร"ห้างโมเดิร์นเทรด" ชื่อดังทั่วปท. ไม่ต้องชำระภาษีป้ายฯให้ท้องถิ่น

เผยแพร่: 27 พ.ย. 2561 15:57 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ฝ่ายกม.มหาดไทย เห็นพ้อง กสถ. ย้ำ! ป้ายอักษรไทยปนเครื่องหมายในแผนกอาหาร "ห้างโมเดิร์นเทรด" ชื่อดัง ไม่เข้าข่ายต้องชำระภาษีป้ายให้ท้องถิ่น อัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร ยกเคส 13 ปีที่แล้ว กทม.หารือขอเก็บภาษีป้ายชื่อและสัญลักษณ์ "ดอกจำปี" บนลำตัวเครื่องบิน "การบินไทย" และบนตัวถังรถยนต์ของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายต้องชำระภาษีป้าย มาตรา 6 พรบ.ภาษีป้ายปี 2510 .

"ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ ในทางประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือสื่อถึงการโฆษณาของบริษัทสยามแม็คโครฯ อันจะท้าให้บริษัทมีรายได้จากป้ายดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ป้ายตามข้อหารือดังกล่าวจึงไม่ใช่อยู่ในนิยาม ของคำว่าป้าย ตามมาตรา 6 แห่งพระราฃบัญญัติภาษีป้ายฯ อันอยู่ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 แห่งพระราขบัญญัติภาษีป้ายฯ แต่อย่างใด"

"การแสดงชื่อและสัญลักษณ์ของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งติดอยู่ที่สำตัวเครื่องบิน รวมทั้งการแสดงชื่อและสัญลักษณ์ของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งติดอยู่ที่ตัวถังรถยนต์ของบริษัทมุ่งหมายเพื่อให้คนทั่วไป ทราบว่าเป็นเครื่องบินของสายการบินใดหรือเป็นรถยนต์ของบริษัทการบินไทยฯ เท่านั้น แม้การแสดงชื่อและสัญลักษณ์ดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์สายการบินและบริษัทให้เป็นที่รู้จัก แต่ก็ใม่ปรากฏชัดเจนว่า เป็นการสร้างแรงจูงใจหรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้บริการของสายการบินหรือบริษัทการบินไทยฯ อันจะ ถือได้ว่าการแสดงชื่อและสัญลักษณ์นั้น ได้กระทำเพื่อหารายได้โดยตรงแก่สายการบินหรือบริษัทและโดยที่ พระราชบัญญัติภาษีป้ายฯ เป็นกฎหมายที่จัดเก็บภาษีอันเป็นภาระแก่ประชาชน จึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด"

"ซึ้งกรณีตามข้อหารือเป็นป้ายที่มีอักษรไทย ระบุชื่อแผนก และมีภาพรูปทรงจั่วสีขาวประกอบอยู่ด้วยนั้น เห็นว่า การติดตั้ง ป้ายตังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของแผนกอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ ของบริษัท สยามแม็คโครฯ ให้ลูกค้าของบริษัททราบเท่านั้น และภาพรูปทรงจั่วสีขาว ก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือสื่อถึงการโฆษณาของบริษัท สยามแม็คโครฯ อันจะทำให้บริษัทมีรายได้จากป้าย ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ป้ายดังกล่าวจึงไม่ใช่ป้ายตามนิยามในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายฯ ประกอบนัยความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) เรื่องเสร็จที่ 13/2549".

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0