Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

"ยาหม่อง" ไขชะมดเช็ดแห่งแรกโลก

10 ตุลาคม 2557, 12:30 น.
35 0

สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศเปิดตัวผลสำเร็จงานวิจัยสัตว์วงศ์ชะมด พร้อมเผยแพร่สู่ภาคประชาชน และเปิดผลิตภัณฑ์ยาหม่อง พิมเสน และยาชูกำลังที่ทำจากไขชะมดเช็ดแห่งแรกของโลก

สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี กล่าวว่า นอกจากชะมดเช็ดแล้วทีมงานวิจัยยังได้ขยายผลไปยังการเพาะเลี้ยงอีเห็น สำหรับการผลิตกาแฟ ในชื่อที่รู้จักกันในนามของกาแฟชะมดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้วยทีมงานคุณภาพ คือ นางสาวจารุณีไชยชนะ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสุริย์ นายธีรพงศ์ ณะกาศ และทีมงานได้สร้างประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมอย่างแท้จริง ด้วยการยืนยันจาก 2 รางวัลยิ่งใหญ่ที่ได้รับคือ การเชิดชูเกียรติในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวุฒิสภา พ.ศ. 2556และ รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 จาก วช. ซึ่งวันนี้ได้นำนิทรรศการ พร้อมผลิตภัณฑ์ ยาหอมไขชะมดและกาแฟอีเห็น.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0