Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รัฐบาล ปรับปฏิทินงบฯ ปี 62 สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพิ่ม 3 เดือน ให้ระดับภาคกำหนดแผน

15 ตุลาคม 2560, 6:32 น.
9 0
รัฐบาล ปรับปฏิทินงบฯ ปี 62 สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพิ่ม 3 เดือน ให้ระดับภาคกำหนดแผน

รัฐบาล ปรับปฏิทินงบฯ รายจ่ายปี 62 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพิ่มระยะเวลา 3 เดือน 24 พ.ย.2560- 25 ม.ค. 2561 ให้หน่วยราชการระดับภาค กำหนดแผน เน้นใช้กลไกบูรณาการงบประมาณระหว่างมิตินโยบายและ มิติหน่วยงาน กับมิติพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .

วันที่ 21 -24 พ.ย.2560 รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้ส่วนราชการการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการอื่น จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเอกสารประกอบงบประมาณเพื่อนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61(โดยประมาณ) ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.61 (โดยประมาณ) ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2-3 วันศุกร์ที่ 7 ก.ย.61 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0