Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รัฐไฟเขียวเพิ่มงบให้ "กองทัพบก" 1.5 พันล้าน ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า-ส่วนที่กองทัพได้รับผลกระทบ เป็น 6.2 พันล้าน เผยโครงการคืบหน้าเกิน 50 %แล้ว

21 สิงหาคม 2561, 3:39 น.
20 0
รัฐไฟเขียวเพิ่มงบให้ "กองทัพบก" 1.5 พันล้าน ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า-ส่วนที่กองทัพได้รับผลกระทบ เป็น 6.2 พันล้าน เผยโครงการคืบหน้าเกิน 50 %แล้ว

เผยแพร่: 21 ส.ค. 2561 10:39 โดย: MGR Online

รัฐไฟเขียวเพิ่มงบให้ "กองทัพบก" 1.5 พันล้าน ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า และ ส่วนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ ตามกรอบวงเงิน 6.2 พันล้าน พร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไปอีก 4 ปี เป็นปีงบประมาณ 2557 - 2566 หลังกองทัพบก ได้รับพระราชทานที่ดิน วังทองหลาง เนื้อที่ 79 ไร่ เมื่อปี 2560 เผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2561 เดินหน้าแล้ว ร้อยละ 56.66 .

“อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินโครงการฯ จากกรอบวงเงินเดิม จำนวน 4,746,849,158.96 บาท เป็นกรอบวงเงิน 6,284,301,600 บาท เพิ่มขึ้น 1,537,452,441.04 บาท ตามวงเงินผูกพันตามสัญญาค่างานที่จะดำเนินการ และค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น และอนุมัติการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2566"

"สำหรับผลการดำเนินงาน (30 ก.ย.60) การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 14.71 การก่อสร้างหอประชุมกองทัพบก ผลงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 7.50 และได้มีการยุติการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 เนื่องจากจะมีการย้ายสถานที่ก่อสร้างไปยังที่ดินพระราชทาน สำหรับการก่อสร้างอาคารสวัสดิการกองทัพบกแห่งใหม่ไม่ได้รับ ผลกระทบมีผลงานก่อสร้าง (31 ก.ค.61) คิดเป็นร้อยละ 56.66"

"เดิมกำหนดสถานที่พื้นที่บริเวณหอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ซึ่งอยู่ในบริเวณเกาะรัตน์โกสินทร์ พื้นที่รวม 19 ไร่ 1 งาน รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย อาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์เพื่อให้ มีความสอดคลอ้งกับการแสดงออกถึงความเป็นไทย"

ภายในตกแต่งเล่าเรื่องราววรรณคดีเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ จัดวางองค์ประกอบแบบตะวันตก แต่ใช้ลวดลายแบบไทย การประดับตกแต่งแต่ละหอ้งแตกต่างกัน ใช้เรื่องราวของวรรณคดี คติความเชื่อความรู้ ในอดีต การเมือง การปกครอง เรื่องราวของ ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยการใช้ศิลปะจากช่างสิบหมู่ของกรมศลิปากร และศิลปาชีพ ส่วนประติมากรรมที่ ใช้เป็นสัตว์หิมพานต์ มีรูปลักษณะสัตว์ผสมมนุษย์ สัตว์ผสมเทวดา หรือมีลักษณะเป็นเทวดา.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0