Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

รีดภาษี ขี้เมา-อมควัน เหล้า-บุหรี่ จ่อขึ้น 2%

24 กุมภาพันธ์ 2558, 4:46 น.
6 0
รีดภาษี ขี้เมา-อมควัน เหล้า-บุหรี่ จ่อขึ้น 2%

“เงินนำส่งให้กับกองทุนกีฬานี้ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและบุหรี่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น โดยคำนวณจากฐานภาษีสรรพสามิต 2% โดยมีแนวโน้มว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะผลักภาระส่วนนี้ไปยังผู้บริโภคด้วยการปรับขึ้นราคาขายประมาณ 2% ของราคาขายปลีก”

แหล่งข่าวจากโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า กฎหมายฉบับดังกล่าว ทำโรงงานยาสูบมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1-1.2 พันล้านบาท จากปัจจุบันที่โรงงานยาสูบต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โรงงานยาสูบกำลังพิจารณาต้นทุนของบุหรี่ที่ต้องปรับราคา แต่สูงสุดปรับขึ้นไม่เกิน 2% ของราคาขาย และคงจะปรับขึ้นทันทีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยบุหรี่นอก จะได้รับผลกระทบเหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่า บุหรี่นอกจะปรับขึ้นราคาหรือไม่”

ที่มา: news.mthai.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0