Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ลุ้น! ก.พ.ร. เปิดผลประเมิน 1 ปี “76จังหวัด -151 ส่วนราชการ ปีงบ 60 ตามคำสั่ง ม.44

9 ตุลาคม 2560, 10:38 น.
15 0
ลุ้น! ก.พ.ร. เปิดผลประเมิน 1 ปี “76จังหวัด -151 ส่วนราชการ ปีงบ 60 ตามคำสั่ง ม.44

ลุ้น! ก.พ.ร. เปิดผลประเมินรอบ 12 เดือน ปีงบ 60 “76 จังหวัด-151 หน่วยราชการ” ตาม คำสั่ง ม.44 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หลัง“บิ๊กตู่”ให้ ติดตามใช้ตัวชี้วัดปฏิรูป “หัวหน้าส่วนราชการ”รอบปีงบ 61 เผยปีงบใหม่ ก.พ.ร. เพิ่มตัวชี้วัด ให้ “ระดับบิ๊ก” ปฏิบัติ 6 ภารกิจ ลดกระดาษ -ใช้สารสนเทศ -ลดพลังงาน-ประหยัดงบ-ปราบทุจริต-บูรณาการผลงาน .

“ก.พ.ร. จะปรับแนวทางกรดำเนินการในตัวชี้วัดที่ 4.2 เพิ่มเติมใหม่ เช่น การลดกระดาษ การลดพลังงาน การประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ส่วนการใช้สารสนเทศ การปราบปรามการทุจริต และ การบูรณาการผลงาน ให้ทุกส่วนราชการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาดำเนินการก่อนหลังก็ได้ ทั้งนี้ส่วนราชการสามารถนำทั้ง 6 เรื่อง มาเป็นกิจกรรมเพื่อใช้สำหรับการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ”

การดำเนินการประเมินผลดังกล่าว หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่ง ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และต่อมาคณะรัฐมนตรี 5 เม.ย.59 เห็นชอบแบบประเมินส่วนราชการตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ.

ยังอ่าน: ก.พลังงานเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปพลังงาน 5 ปี หนุนผุดโซลาร์รูฟฯ ภาคประชาชน

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0