Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

วิ่งทำความดี'GOOD GUY Run 2018'2 ธ.ค.นี้

3 ตุลาคม 2561, 9:45 น.
141 0

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จับมือกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า " ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตและร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และในปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องการนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ GOOD GUY RUN” ครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมเชิดชูคนดี และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องในการเชิดชูคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะจับมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี และขอเชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมแสดงพลังความดีผ่านการวิ่งในครั้งนี้”

เส้นทางวิ่ง นอกจากนี้ นักวิ่งยังสามารถส่งต่อความดี ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนนักวิ่งที่มาร่วมงานได้ด้วยเช่นกัน เราจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดงานวิ่งครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้มีเป้าหมายร่วมกัน แสดงพลังความดีให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง"

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0