Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

วุ่น! “บิ๊กฉิ่ง” สั่งแก้ปัญหา อปท.เบิกงบจัดประเพณีไม่โปร่งใส เพิ่มอำนาจ "ผู้ว่าฯ" ตั้ง กก.ระดับจังหวัด ตัดสินพร้อมออกประกาศท้องถิ่นใดสมควรได้จัดงาน

28 กันยายน 2561, 9:51 น.
38 0
วุ่น! “บิ๊กฉิ่ง” สั่งแก้ปัญหา อปท.เบิกงบจัดประเพณีไม่โปร่งใส เพิ่มอำนาจ "ผู้ว่าฯ" ตั้ง กก.ระดับจังหวัด ตัดสินพร้อมออกประกาศท้องถิ่นใดสมควรได้จัดงาน

เผยแพร่: 28 ก.ย. 2561 16:51 ปรับปรุง: 28 ก.ย. 2561 17:08 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วุ่น! “บิ๊กฉิ่ง” ซักซ้อมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ แจ้งท้องถิ่นในกำกับแก้ปัญหาเบิกงบประมาณจัดงานประเพณีท้องถิ่นให้ถูกต้องตามระเบียบ-กฎหมาย เพิ่มอำนาจผู้ว่าฯ ตั้งกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาตัดสินว่าท้องถิ่นใดสมควรได้จัดงานประเพณี และสามารถเบิกจ่ายได้อย่างเหมาะสม ก่อนเสนอให้ผู้ว่าฯ ออกประกาศให้งานนั้นเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น พร้อมให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานประเพณีของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือหลายท้องถิ่นในเขตจังหวัด .

ทั้งนี้ ภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่ง ได้ขอหารือเกี่ยวกับปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในประเด็นเรื่องอำนาจหน้าที่ การตีความว่ากิจกรรมหรือโครงการใดถือเป็นประเพณีในท้องถิ่น และความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าวให้แก่ประชาชน จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. เพื่อให้ อปท.ดำเนินการใช้จ่ายเงินในการจัดงานของ อปท.ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง”

“โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาการจัดงานประเพณีของ อปท.ในเขตจังหวัดว่าเรื่องใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วเสนอให้ผู้ว่าฯพิจารณาประกาศเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานประเพณีของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือหลายท้องถิ่นในเขตจังหวัดได้”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0