Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ศาล รธน.รับคำร้อง 36 สนช.ขอวินิจฉัยร่าง กม.ลูกผู้ตรวจฯ ไม่เซ็ตซีโร่ ขัดกฏหมายหรือไม่

23 สิงหาคม 2560, 10:03 น.
12 0

ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งรับคำร้อง 36 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่เซ็ตซีโร่ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ชี้เป็นไปตามเกณฑ์ รธน. นัด สนช.ฝ่ายละคนมาแจง 30 ส.ค.

วันนี้ (23 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องกรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 36 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง พร้อมกับแจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ เพื่อพิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายเสียงข้างน้อยที่เป็นผู้ส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจำนวน 1 คน และผู้แทนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสียงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวจำนวน 1 คน มาชี้แจงพร้อมทำความเห็นเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ เวลา 13.30 น.

สำหรับคำร้องดังกล่าว สนช. 36 คน ได้เข้าชื่อยื่นเรื่องให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประเด็นที่ สนช.ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวโดยมีการคุ้มครองผู้ตรวจการแผ่นดินปัจจุบันให้อยู่จนครบวาระ ตามมาตรา 56 ซึ่งสนช.กลุ่มนี้เห็นว่าน่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 273 ที่บัญญัติให้การดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใดของกรรมการองค์กรอิสระเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ไม่น่าจะหมายถึงให้อยู่คบวาระตามที่ร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด อีกทั้งในรัฐธรรมนูญมิได้ยกเว้นคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งไว้ แสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนาที่จะคุ้มครองกรรมการในองค์กรอิสระให้อยู่จนครบวาระ เนื้อหาในร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นนี้จึงน่าจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ฝ่ายเสียงข้างมากที่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายนี้ ยืนยันว่า ไม่มีเนื้อหาใดขัดรัฐธรรมนูญ เพราะบัญญัติให้การดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใดเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขณะที่อำนาจในการออกกฎหมายเป็นของสนช.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0