Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ศาล รธน.วินิจฉัย เปิดทาง 'บิ๊กตู่' เป็นนายกฯอีก 2 สมัย

28 กันยายน 2559, 20:30 น.
17 0

ทั้งนี้ ตามร่างรัฐธรรมนูญ ของ กรธ.ที่เสนอไป กำหนดให้อำนาจเสนอยกเว้นเป็นของ ส.ส.เท่านั้น (มาตรา 272 วรรค 2)

“ผลการออกเสียงประชามติที่มีเจตนารมณ์ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก...มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้เป็นทางออกกรณีไม่สามารถแต่งตั้งนายกฯได้ ซึ่งขั้นตอนการเสนอยกเว้นการเสนอชื่อนายกฯนี้ ไม่ไช่การเสนอชื่อนายกฯ” .

ตามร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. กำหนดระยะเวลาไว้ต่างกัน คือ วรรค 1 ในส่วน ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯได้ กำหนดไว้ว่าเป็น “5 ปีแรกนับแต่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้ง” ส่วนวรรค 2 ในส่วนการยกเว้นเพื่อเสนอชื่อนายกฯนอกบัญชี กำหนดว่า “ในวาระแรกเมื่อมีการเลือกตั้ง” ซึ่งจะหมายความถึงเฉพาะในช่วงอายุสภาผู้แทนฯชุดแรกเท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงว่าสภาฯชุดแรกจะมีอายุกี่ปี ซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาเดิมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ (มาตรา 272)

ทั้งนี้หากกำหนดให้สามารถขอยกเว้นเพื่อเสนอชื่อนายกฯนอกบัญชีได้เป็นเวลา 5 ปี เท่ากับว่าในสภาผู้แทนฯชุดที่ 2 คือการเลือกตั้งครั้งที่ 2 หลังการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกรัฐสภา(ส.ส.+ส.ว.) มีสิทธิขอยกเว้นเพื่อเลือกนายกฯนอกบัญชีได้อีกครั้ง เท่ากับว่า นายกฯนอกบัญชีพรรคการเมือง หรือ“นายกฯคนนอก” สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วง 2 อายุสภาผู้แทนฯ ซึ่งอาจจะนานถึง 8 ปีก็เป็นได้ .

“เพื่อให้ได้นายกฯเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆสำเร็จบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเจตนารมณ์ที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน” .

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0