Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สกัดต่างชาติเลียนแบบก่อนเข้าเออีซี

7 มีนาคม 2558, 10:08 น.
1 0
สกัดต่างชาติเลียนแบบก่อนเข้าเออีซี

เชียงราย – พาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ เร่งปั้นสินค้าจีไอ (Geographical Indication) พัฒนาศักยภาพ SME – ป้องกันถูกลอกเลียนแบบ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล่าสุดเจออีก 5 สินค้าท้องถิ่นมีศักยภาพล้นทั้ง “เครื่องเคลือบเวียงกาหลง - ลิ้นจี่แม่ใจ - ข้าวคำหอมแพร่ - ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลำพูน – สังคโลกสุโขทัย”

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม พื้นที่ภาคเหนือที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ / ตะวันออก-ตะวันตก ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค รวมทั้งถูกต่างชาติลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจแทนเจ้าของที่แท้จริงได้ง่าย เนื่องจากเป็นสินค้าของชุมชนที่อาจจะยังไม่เข้าสู่วงการธุรกิจระหว่างประเทศมาก่อน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

“เมื่อรวมกับของจังหวัดภาคเหนือที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วและกลุ่มที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอก็มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 24 ชนิดสินค้าแล้ว”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0