Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สตง. ชำแหละ! “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”ทั่วประเทศ พบรายงานทะเบียน “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ” แตกต่างกว่า 6 พันรายการ

13 กันยายน 2560, 9:37 น.
7 0
สตง. ชำแหละ! “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”ทั่วประเทศ พบรายงานทะเบียน “โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ” แตกต่างกว่า 6 พันรายการ

สตง. เปิดผลตรวจสอบ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”ทั่วประเทศ รวมถึง “กองทุนโบราณคดี” สังกัดกรมศิลปากร พบ ร้อยละ 95 ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล ควบคุมการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบจำนวนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ชัดเจน หลังพบ รายงานการจัดทำทะเบียน แตกต่างกันกว่า 6,024 รายการ แถมการใช้จ่ายเงิน “กองทุนโบราณคดี” ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ .

“พบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางแห่ง ไม่จัดทำสมุดทะเบียนบัญชีหลัก และส่วนใหญ่จัดทำสมุดทะเบียนบัญชีหลักไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ขณะที่การบันทึกข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในสมุดทะเบียนบัญชีหลัก ที่ตรวจสอบ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า 18 แห่ง ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้เขียนและผู้ตรวจไว้ท้ายรายการโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มี การบันทึกในแต่ละปี ”

“ไม่สามารถตรวจสอบหรือมีหลักฐานที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์เพื่อการติดตาม กลับคืนมา และไม่สามารถควบคุมจำนวนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีอยู่ในความครอบครองให้มีการจัดเก็บ อย่างมีระเบียบหรือเป็นระบบ ทำให้ยากแก่การค้นหาและตรวจสอบ ทั้งนี้ สตง.ได้ กำชับให้ผู้ อำนวยการ หรือ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำกับดูแลให้ ภัณฑารักษ์หรือ เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานดังกล่าว อย่างเคร่งครัด”

“การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโบราณคดี ทำให้งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับกิจการด้านโบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ์เสียโอกาสในการได้รับจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้จ่าย ในกิจการอันเป็นประโยชน์แก่โบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโบราณคดี”

“ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนโบราณคดี แม้ กรมศิลปากร จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากองทุนโบราณคดีก็ตาม แต่มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ เพื่อจัดหารายได้และการขอใช้เงินกองทุนโบราณคดี เท่านั้น”

ท้ายสุด จากการสังเกตการณ์การเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สุ่มตรวจสอบ จำนวน 21 แห่ง พบว่า มี 15 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่สุ่มตรวจสอบ ไม่ได้กำหนดเลขของชั้นหรือตู้ที่ใช้วางวัตถุไว้อย่างชัดเจน การจัดวาง ปะปนกัน และรวมกับวัตถุอื่น ๆ ทำให้การค้นหาตรวจสอบมีความยุ่งยาก ไม่สะดวก ต้องรื้อค้น อาจทำให้เกิด ความเสียหายแก่โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางแห่งมีห้องคลังที่มีการจัดเก็บ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในห้องใต้ดินที่มีความชื้นสูง ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่จัดเก็บได้.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0