Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สถ.เวียน“ค่าสาธารณูปโภคระดับภูมิภาค” บังคับ 76 จังหวัดใช้ไฟฟ้า เดือนละ 9 พัน -878 อำเภอ ใช้เดือนละ 1 พัน

12 ตุลาคม 2560, 10:37 น.
13 0
สถ.เวียน“ค่าสาธารณูปโภคระดับภูมิภาค” บังคับ 76 จังหวัดใช้ไฟฟ้า เดือนละ 9 พัน -878 อำเภอ ใช้เดือนละ 1 พัน

กำหนดค่าใช้กระแสไฟฟ้า จังหวัดละ 9,000 บาท / เดือน 76 จังหวัด รวม 108,000 บาท / ปี ให้อำเภอละ 1,000 บาท/เดือน 878 แห่ง รวม 12,000 บาท / ปี กำหนดค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ให้จังหวัดละ 2,500 บาท / เดือน 76 จังหวัด ให้อำเภอละ 400 บาท / เดือน 878 แห่ง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)ให้ท้องถิ่นจังหวัดละ 1,000 บาท / เดือน 76 จังหวัด ระดับผู้อำนวยการท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายเลขละ 1,000 / เดือน รวม 136 เลขหมาย (12 เดือน)

มีรายงานว่า ยังมีการกำหนด ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของท้องถิ่นจังหวัด 72 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส) รวม 288 เลขหมาย และ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ (ยกเว้นใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 834 อำเภอ ๆ ละ 1 เลขหมาย ๆ ละ 400 / เดือน รวม 1,122 เลขหมาย (11 เดือน)

ท้ายสุด มีการกำหนดค่าไปรษณีย์ ให้กับจังหวัดละ 1,500 บาท/เดือน 76 จังหวัด และอำเภอละ 200 บาท / เดือน 878 แห่ง.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0