Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สนข.เร่งหาบทสรุปตอม่อ จะมีรถไฟฟ้าสีน้ำตาลผสม ด่วนN2 หรือไม่

26 กรกฎาคม 2560, 10:24 น.
37 0

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาทบทวนและเสนอแนะการใช้ประโยชน์จากเสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลาง ถ.ประเสริฐมนูกิจ (ถ.เกษตร-นวมินทร์) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน พร้อมเสนอแนะรูปแบบการลงทุนและเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระยะเวลาศึกษา 14 เดือน (10 เม.ย. 2560 - 9 มิ.ย. 2561)

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0