Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สนช. ตั้งกก.สอบประวัติ 7 ว่าที่กกต.-เปิดรายงานกก.สรรหา

11 พฤษภาคม 2561, 7:23 น.
34 0
สนช. ตั้งกก.สอบประวัติ 7 ว่าที่กกต.-เปิดรายงานกก.สรรหา

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าตามรายงาของคณะกรรมการสรรหา ที่พบผู้เข้าสมัคร ทั้งหมด 24 คน และผ่านคุณสมบัติ จำนวน 17 คนนั้น มีผู้มาสมัครไม่ครบทุกด้านที่กฎหมายกำหนด โดยขาดผู้สมัครด้านเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ปี, ด้านความชำนาญและ ประสบการณ์ด้านบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งตามเจตนารมณ์ของ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คาดหวังให้เป็นบุคคลที่ช่วยตรวสอบเส้นทางการเงิน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของนักการเมืองนั้น ไม่พบการยื่นใบสมัครของผู้ใด.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบแรก ที่ให้กรรมการแต่ละคนเลือกได้ 5 ชื่อพบว่ามีชื่อบุคคลที่ได้รับคะแนน 11 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่คุณสมบัติด้านราชการ ส่วนที่เหลือคือ ภาคประชาสังคม 1 คน และ ภาควิชาชีพ 4 ทำให้กรรมการต้องลงคะแนนเลือกอีก 2 ครั้งและได้ 5 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็น กกต. และส่งให้สนช. ลงมติเห็นชอบ.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0