Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สภาพัฒน์ จับตา“ปัญญาประดิษฐ์” แย่งงานมนุษย์เพิ่ม พบ”หนี้ครัวเรือน”ไตรมาส 3 ปี 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

7 ธันวาคม 2560, 8:51 น.
13 0
สภาพัฒน์ จับตา“ปัญญาประดิษฐ์” แย่งงานมนุษย์เพิ่ม พบ”หนี้ครัวเรือน”ไตรมาส 3 ปี 60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

เผยแพร่: 7 ธ.ค. 2560 15:51:00 โดย: MGR Online

สภาพัฒน์ เปิดตัวเลข”หนี้ครัวเรือน” คนไทย ไตรมาส 3 ปี 60 ยังเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในอัตราชะลอลง ที่ ร้อยละ 3.1 ในมูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท ส่วน “สินเชื่อคงค้างบัตรเครดิต” พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.74 อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 1.19 จ้างงานลดลงร้อยละ 1.6 จับตา“ปัญญาประดิษฐ์ (IE)” แย่งงานมนุษย์เพิ่ม ในยุคดิจิตอล .

อย่างไรก็ตาม ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ในไตรมาสสามปี 2560 ของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพิ่มขึ้น สัดส่วนหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.74 อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไปของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อบัตรเครดิต พบว่าลดลง”

"อัตราการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 1.19 ทั้งผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนและแรงงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 43.4 และร้อยละ 85 ของคนกลุ่มนี้ใช้เวลาหางานมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขณะที่ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนส่วนใหญ่ร้อยละ 65 เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลายลงมาและหางานมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะว่างงานก่อนกลุ่มอื่นและจะหางานยากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าสามารถทำงานซ้ำๆ แทนคนได้ ส่วนค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนที่ไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เป็นการเพิ่มในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 2.0 และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0"

“เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์และรวบรวมทางสถิติที่มีผลแม่นยำยิ่งขึ้นในธุรกิจการเงินการธนาคารรวมถึงการตลาด การใช้ระบบ Automation ในกระบวนการการผลิต ทำให้บริษัทมีการลดจำนวนแรงงานเหลือเพียงแต่ผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักร การเปิดธุรกิจในรูปแบบ E-commerce และธุรกิจบริการในรูปแบบ Online booking and Check-in ที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่ออาชีพพนักงานขายและบริการลูกค้าที่ลดลง ขณะเดียวกันความต้องการผู้ดูแลระบบออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้น แรงงานในยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีทักษะสามารถที่ตอบสนองต่องานในรูปแบบใหม่และความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะและทักษะที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในยุคดิจิตอลได้ อาทิ มีความสนใจใฝ่รู้ทันโลกทันเหตุการณ์ คุ้นเคยหรือใช้เทคโนโลยีเป็น สามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทำงานหลากหลาย (Multi-Skill) มีทักษะด้านภาษา รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการทำงาน”

"แต่หลังจากมีการเร่งส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอในทุกกลุ่มวัยเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี จากการสำรวจข้อมูลกิจกรรมทางกายในประเทศไทย พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยประมาณ 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ขณะที่ระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวันสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุเริ่มเกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"

รายงานยังพบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มขึ้น แม้จะมีการบังคับใช้มาตรการด้านภาษีและราคา ไตรมาสสามปี 2560 ค่าใช้จ่ายสุราเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.2 ขณะที่ค่าใช้จ่ายบุหรี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 หรือเป็นร้อยละ 3.4 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือน .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0