Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สมาคมท้องถิ่นหนุนตั้งสภาพลเมือง

10 มีนาคม 2558, 6:43 น.
2 0

โดยนายชาตรี กล่าวว่า ตนเห็นด้วยว่าจะต้องสภาพลเมือง แต่ขณะนี้ยังไม่มีเนื้อหาที่จะมีการกระจายอำนาจที่แท้จริง เนื่องจากยังระบุถึงอำนาจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์กับปัญหา แม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 กับ 2550 จะมีการบัญญัติเรื่องการกระจายอำนาจ แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการอะไร ทั้งนี้ตนขอให้เพิ่มสภาพบังคับกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งต้องมีการระบุถึงรูปแบบการดำเนินการในส่วนกลางด้วย และเห็นว่าการตรวจสอบการปฏิบัติของท้องถิ่น ควรให้สภาพลเมืองมาตรวจสอบดีกว่าให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มา​ตรวจสอบ นอกจากนี้ขอให้มีการตรวจสอบการร่างกฎหมายลูก ซึ่งต้องให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของสภาพลเมืองนั้น ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นยังเป็นรูปแบบเดิม การปฏิรูปก็ไม่สำเร็จแน่นอน.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0