Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

สวนน้ำรามายณะพัทยา จัดงานฉลองความสำเร็จครบรอบ 2 ปี

8 พฤษภาคม 2561, 13:30 น.
116 0
สวนน้ำรามายณะพัทยา จัดงานฉลองความสำเร็จครบรอบ 2 ปี

โดยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา, บางแสน และสัตหีบ โดยสวนน้ำรามายณะถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในอันที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มาเยือนจังหวัดชบุรีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน "

นายสนธยากล่าวต่อไปว่า "ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัจจัยบวกอีกหลายประการที่จะเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจโดยรวมของภาคตะวันออกแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อาทิการที่ ภาครัฐบาลได้ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยจังหวัดชลบุรีได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่3 ปัจจุบันมีสายการบินต่างๆ เปิดให้บริการในรูปแบบเที่ยวบินปกติ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ มีทั้งเส้นทางบินภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ หนานหนิง หนานชาง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย เป็นต้น "

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0