Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“สหกรุ๊ป' ผนึกพันธมิตรจัดงานแฟร์ใหญ่ 'สหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 21

6 มิถุนายน 2560, 8:37 น.
17 0

“ในโอกาสการจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด An Honest Digital World, BSC 21st Anniversary ภายใต้สโลแกน “คนดี สินค้าดี สังคมดี = ไทยแลนด์เบสต์” เครือสหพัฒน์จึงได้นำโครงการประชารัฐมาเผยแพร่ในงานนี้ อาทิ ความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการตลาด, โครงการเครือสหพัฒน์ประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการทำเกษตร, การสนับสนุนรถเช่าบัดเจ็ท พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถสำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว เพื่อตรวจรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร, โครงการประชารัฐเกษตรอินทรีย์ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาศึกษาวิจัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างตลาดเกษตรปลอดภัย จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจำจังหวัด เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กในการตรวจเช็คสุขภาพช่องปาก สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้กลุ่มเด็ก และสอนการบริหารช่องปากให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถมาศึกษาวิธีคิดและรายละเอียดของการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบหรือนำไปต่อยอด เพื่อทำให้ชุมชนของตนเองเข้มแข็ง”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0