Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ส่องโมเดล ‘นครนนท์ 4.0’ ชูจีไอเอสยกระดับสมาร์ทซิตี้

2 มกราคม 2562, 6:00 น.
20 0

“ประเทศไทยอาศัยการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นตัวกลางสำคัญในการดูแลประชาชน หากแต่ละพื้นที่สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานได้กระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น ก็หมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ”

“หัวใจของการบริหารจัดการเมืองจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ด้วยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือโลเคชั่นมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแผนที่ ภาษี สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งเหตุ ประชาสัมพันธ์ สาธารณะ ภัยพิบัติ วางแผนทางด้านอัคคีภัย และสวัสดิการสังคม”

“ไม่ว่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่หรือเมืองขนาดเล็ก การจะเป็นสมาร์ทซิตี้ หรือ สมาร์ท โลคอล รัฐบาลต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ผนวกกับการนำข้อมูลโลเคชั่นและข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ วิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงเพื่อช่วยในการตัดสินใจ พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น สำคัญเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนและประเทศในภาพรวม”

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0