Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

หัวหน้าอุทยานฯ ตาดโตน แจงลานจอด ฮ. นายกฯ เป็นพื้นที่เสื่อมสภาพ ไม่ได้ถางป่า 10 ไร่

7 ธันวาคม 2561, 0:15 น.
55 0
หัวหน้าอุทยานฯ ตาดโตน แจงลานจอด ฮ. นายกฯ เป็นพื้นที่เสื่อมสภาพ ไม่ได้ถางป่า 10 ไร่

ส่วนกรณี พลเอกประยุทธ์ นายกฯ และคณะทำงาน มาปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียวนั้น นายนพวงศ์ เผยว่า “การเดินทางมาพื้นที่ดังกล่าวของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะทำงาน จำนวนประมาณ 28 ท่าน พร้อมผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ มีประชาชนมาร่วมต้อนรับไม่น้อยกว่า 10,000 คน และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชมนิทรรศการการปลูกป่าหลากสี สร้างฝายมีชีวิต การเปิดฝายมีชีวิต ลำดับที่ 111 เปิดระบบการกระจายน้ำดัวยระบบโซลาร์เซลล์ และการปลูกต้นไม้หลากสี ซึ่งเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่และเชิงสัญลักษณ์ จำนวน 20 ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง 4 ต้น (ดอกสีเหลือง) ต้นกัลปพฤกษ์ 4 ต้น (ดอกสีชมพู) ต้นทองกวาว 4 ต้น (ดอกสีแสด) ต้นอินทนิน 4 ต้น (ดอกสีม่วง) และต้นแคนา 4 ต้น (ดอกสีขาว) ทำกิจกรรมยิงหนังสติ๊กด้วยเมล็ดมะค่าโมง และชมนิทรรศการของหน่วยงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)”

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0