Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'อนุพงษ์' แจง 'กรมการปกครอง' ร่อนหนังสือเวียน ชะลอ 'เลือกตั้ง'

8 มกราคม 2562, 4:48 น.
122 0

เนื่องจากมีความเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ ตามที่สังคมรู้กัน แต่เมื่อ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การที่จะแจ้งประสานกันมาก่อน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเกี่ยวข้องในด้านการทำบัญชี จัดหน่วยเลือกตั้งตามที่กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง แจ้งเจ้าบ้าน และรับแจ้งจัดการเลือกตั้งนอกพื้นที่ ในเรื่องการรับแจ้งใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมดเกี่ยวข้องในพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ทั้งนี้ หากพ.ร.ฎ.เลือกตั้งยังไม่ออก ทางกกต.ก็ได้ประสานมายังกระทรวงมหาดไทย เราก็ต้องแจ้งชะลอการปฏิบัติตามแผนงานเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0