Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

อพท. ผนึกกำลัง 19 มหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

4 กันยายน 2561, 2:46 น.
15 0
อพท. ผนึกกำลัง 19 มหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

เผยแพร่: 4 ก.ย. 2561 09:46 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท จัดลงนาม 19 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วม “สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” พร้อมเปิดหลักสูตรของศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ DASTA Academy เดินหน้าเติมเต็มทักษะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทั่วประเทศ .

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้)

– มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้)

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้)

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันและหมู่เกาะทะเลใต้)

– มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มมรดกโลกด้านวัฒนธรรม)

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)

– สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)

“การลงนามวันนี้ มุ่งหวังการพัฒนา พร้อมเพิ่มศักยภาพงานองค์ความรู้และขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่กลุ่มเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนหลักสูตรคือ หน่วยงานที่มีเกี่ยวในการบริหารจัดการพื้นที่การท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาคีเครือข่าย นักพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรภาครัฐ และ อปท.ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยเน้นประสานความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะการจะยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในวันนี้สิ่งสำคัญคือความร่วมมือ ร่วมใจของคนไทยในการร่วมผลักดันสู่การพัฒนา และพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0