Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ออมสินจัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”

1 กรกฎาคม 2561, 6:42 น.
25 0
ออมสินจัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”

เผยแพร่: 1 ก.ค. 2561 13:42 โดย: MGR Online

ธนาคารออมสิน ส่งเสริมชุมชนด้านการท่องเที่ยว หลังประสบความสำเร็จจากการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบ ชุมชนประชารัฐสีชมพู 2 ปีก่อน ปีนี้จัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ครั้งแรกของการประกวดโฮมสเตย์ไทยที่มีหัวใจแห่งการพัฒนา สามารถยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชิงเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท .

การประกวด“GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ครั้งนี้ เปิดรับสมัครโฮมสเตย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และจะดำเนินการคัดเลือกโฮมสเตย์ผ่านเข้ารอบ 100 แห่ง เพื่อเชิญผู้แทนโฮมสเตย์เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่ระดับประเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาโฮมสเตย์ไทยให้เป็นไปตามแนวคิด SMART คือ S : System ระบบบริหารจัดการ M : Marketingกลยุทธ์ด้านการตลาด A : Adaptation การประยุกต์ปรับเปลี่ยน R : Relationship ความสัมพันธ์ในชุมชน และ T : Thailand 4.0 คือการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโฮมสเตย์”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0