Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เกษตรฯ คาด 2 ปี หน่วยงานในสังกัดใช้ยางพาราในประเทศ ได้กว่า 36,605.69 ตัน

11 มกราคม 2559, 8:17 น.
46 0
เกษตรฯ คาด 2 ปี หน่วยงานในสังกัดใช้ยางพาราในประเทศ ได้กว่า 36,605.69 ตัน

เกษตรฯ คาดหน่วยงานในสังกัดใช้ยางพาราในประเทศ ได้กว่า 36,605.69 ตัน ในปี 2559 - 2560 เผยปี 59 ใช้ยางพาราจากงบปกติ จำนวน 434.07 ตัน และปริมาณการใช้ยางพาราจากงบกลาง จำนวน 25,146.27 ตัน ส่วน ในปี 2560 คาดว่าจะมีปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 11,025.35 ตัน .

ทั้งนี้ ภาครัฐจะให้ความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการอนุมัติงบประมาณแล้ว จำนวน 15,000 ล้านบาท ในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 96,563 ราย วงเงิน 8,752 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน 34,267 ครัวเรือน วงเงิน 3,387 ล้านบาท และมีเงินคงเหลือ 2,867 ล้าน ที่เตรียมพร้อมให้เกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานควบคู่กับการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0