Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เข้ม ม.44 แก้ประมง รอบ 4 พบยังมีผู้ลักลอบกระทำผิด ฟันเพิ่มขนถ่ายสัตว์น้ำไม่ตรงทะเบียนเรือปรับวันละ 5 หมื่น

5 เมษายน 2560, 0:29 น.
19 0

ม.44 แก้ปัญหาประมง เพิ่มเติมฉบับ 4 ฟันเจ้าของเรือ -ผู้ครอบครอง พบยังมีผู้ลักลอบกระทำผิดทั้งในและนอกประเทศโดยอาศัยช่องว่างในทางกฎหมาย เพื่มโทษไม่มีใบอนุญาตฝ่าฝืนปรับ 1 หมื่นบาท เปลี่ยนประเภทเรือไม่แจ้ง งดออกใบอนุญาต 10 ปี ขนถ่ายสัตว์น้ำไม่ตรงตามทะเบียนเรือปรับวันละ 5 หมื่น สั่ง “อธิบดีประมง” ตั้งคณะกรรมการมาตรทางปกครอง ทำหน้าที่แจ้งดำเนินคดีผู้กระทำความผิด .

คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 4 เม.ย. 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้น มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 53/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ออกคำสั่ง 13 ข้อ โดยมีโทษปรับสูงสุดถึง 8 แสนบาท ในกรณีการละเมิดของ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ที่ไม่มีทะเบียนเรือ หรือมีทะเบียนเรือ แต่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมงต้องแจ้งจุดจอดเรือและห้ามเคลื่อนย้ายเรือประมง ออกจากจุดที่แจ้งจอดเรือ.

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0