Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

“เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” สานพลังภาครัฐและชุมชน ขานรับนโยบายประชารัฐ

28 พฤศจิกายน 2560, 10:01 น.
29 0
“เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” สานพลังภาครัฐและชุมชน ขานรับนโยบายประชารัฐ

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2560 17:01:00 โดย: MGR Online

จากแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมนโยบายประชารัฐ โดยให้รัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เครือสหพัฒน์ ซึ่งต้องการเห็นประเทศไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยสนับสนุนให้บริษัทในเครือร่วมใจกันทำโครงการ เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ทั้งทางด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและประชารัฐเพื่อสังคม และล่าสุดยังได้จัดงานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ขึ้นที่โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยนำผลงานต่างๆ มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้มาศึกษาวิธีคิดและรายละเอียด เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง .

“บริษัทในเครือสหพัฒน์ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการประชารัฐผ่านโครงการต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา เกษตร สาธารณสุข พลังงาน พัฒนาสังคม แรงงาน คมนาคม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วกว่า 20 โครงการ งานนี้จึงเป็นการประกาศความสำเร็จของโครงการเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะตัวแทนภาครัฐ รวมทั้งตัวแทนจากชุมชน ประชาชนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงาน ซึ่งนับเป็นการแสดงพลังความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนอีกครั้ง” .

“โครงการเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก กิจกรรมต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน คือ รัฐ เอกชน และประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านม กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ก่อให้เกิดโครงการดีๆ แบบนี้” .

“โรงเรียนวัดหนองซิวได้ใช้พื้นที่ของเครือสหพัฒน์ สำหรับสอนการปลูกข้าว เลี้ยงปลา ปลูกไผ่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชิวิตของเกษตรกร และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ซึ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ได้นำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และจำหน่ายให้กับชุมชน ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ร่วมกับโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความรู้ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น” .

“หมู่บ้านของเราได้รับการสนับสนุนจาก SPI ให้รวมกลุ่มกันทำข้าวอินทรีย์โดยใช้ชื่อกลุ่มข้าวปลอดภัย ตำบลป่าสัก มีสมาชิกประมาณ 30 คน ซึ่ง SPI ได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่าต่างคนต่างทำ ชาวบ้านมีอาชีพ มีความรู้ และสามารถปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด หลังจากนี้ ทางกลุ่มและ SPI มีแผนที่จะร่วมกันทำแบรนด์ ทำตลาด และพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้า ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้กลุ่มของเรามีความเข้มแข็งมากขึ้น” .

“ชุมชนได้มีการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ออกจำหน่าย ซึ่งปกติจำหน่ายอยู่ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง การที่เครือสหพัฒน์เปิดให้ชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายในงานนี้ทำให้เราได้เจอผู้ซื้อมากขึ้น นอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนที่มาร่วมงานได้รู้จักสินค้าของเรามากขึ้นด้วย รวมทั้งยังเกิดการแนะนำบอกต่อ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทำให้เรามีโอกาสที่จะขยายตลาดได้มากขึ้น” .

“ทราบข่าวว่าในงานนี้จะมีโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน มีพยาบาลมาให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และสอนให้เราตรวจเต้านมด้วยตัวเอง จึงเดินทางมาร่วมงานและเข้ารับการตรวจ เพราะคิดว่าถ้ารู้อะไรล่วงหน้าเกี่ยวกับสุขภาพของเรา ก็จะได้ดูแล ป้องกัน หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ นอกจากมาใช้บริการตรวจเต้านมแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และโครงการอื่นๆ ที่นำมาจัดแสดงด้วย ซึ่งนับว่ามีประโยชน์มาก” .

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0