Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เบิกงบปี 61 “แก้ป้ญหาคนจน” ไตรมาสแรก 1.21 แสนล้านสูงกว่าเป้า “ความมั่นคง” เบิก 5.1 หมื่นล้าน ต่ำกว่าเป้า

11 มีนาคม 2561, 5:21 น.
26 0
เบิกงบปี 61 “แก้ป้ญหาคนจน” ไตรมาสแรก 1.21 แสนล้านสูงกว่าเป้า “ความมั่นคง” เบิก 5.1 หมื่นล้าน ต่ำกว่าเป้า

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2561 12:21: ปรับปรุง: 11 มี.ค. 2561 12:32: โดย: MGR Online

เปิดผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานรัฐปี 2561 ไตรมาสแรก แล้วกว่า 8.9 แสนล้าน พบเบิก “แก้ป้ญหาคนจน” 1.21 แสนล้าน สูงกว่าเป้าร้อยละ 6.43 เบิกจ่ายด้านความมั่นคง 5.1 หมื่นล้าน ต่ำกว่าเป้าร้อยละ 11.38 เบิกจ่ายการแข่งขันของประเทศ 1.5 แสนล้าน สูงกว่าเป้าร้อยละ 5.42 ส่วน “แก้ปัญหาน้ำ” เบิกแล้ว 1.8 หมื่นล้าน “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน” เบิก 1.5 แสนล้าน ด้าน “บิ๊กตู่” สั่งทบทวนจัดทำรายงานฯ พร้อมให้เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ .

“ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยพบว่าบางรายการของโครงการมีลักษณะที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ, มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้อื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว, มีการปรับรูปแบบรายการ และ TOR ให้สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน เนี่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า”

“นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการและได้เห็นชอบกับข้อเสนอแนะที่ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นควรทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้”

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0