Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปลี่ยนราคากลาง 3 รอบ"สำนักนายกฯ" เช่ารถอารักขานายกฯ 8 คัน เพิ่มจาก 21.8 ล้าน เป็น 22 ล้าน

7 พฤศจิกายน 2561, 13:21 น.
22 0

เผยแพร่: 7 พ.ย. 2561 20:21 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทั้งนี้ ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการเช่าจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยประกาศดังกล่าวระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี และใช้ในการปฏิบัติงานราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และภริยาคณะรัฐมนตรี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งแต่ 27 ก.พ. 2561 อย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่า การลงนามครั้งล่าสุดนี้ จะล้มประมูลเหมือยนครั้งแรกหรือไม่.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0