Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดชื่อโครงการ/งบฯ โรดแมปร่วมขับเคลื่อนแก้ยากจน ระยะ 4 ปี ยุติยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

19 มีนาคม 2561, 9:47 น.
35 0
เปิดชื่อโครงการ/งบฯ โรดแมปร่วมขับเคลื่อนแก้ยากจน ระยะ 4 ปี ยุติยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เผยแพร่: 19 มี.ค. 2561 16:47: โดย: MGR Online

เปิดชื่อโครงการ/งบประมาณ โรดแมปร่วมบูรณาการ “ขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจน ระยะ 4 ปี” สนองนโยบาย“ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่” ด้าน”สภาพัฒน์” ขอหน่วยงานรัฐรายงานความก้าวหน้า เป้าหมายการพัฒนา ทุก 6 เดือน เผย ปี 61 รัฐบาล เตรียมดัน 10 กฎหมาย แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ .

โดยเป้าประสงค์ ที่ 1. ของแผนนี้ มีเป้าหมายระบุว่า ภายในปี 2573 รัฐบาลจะขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพื้นที่ให้หมดไปซึ่งในปัจจุบันความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวัน ต่ำกว่า $1.25 ต่อวัน โดยตัวชี้วัด คือ สัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนสากล จำแนกตามเพศอายุ สถานะการจ้างงาน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท) ทั้งนี้กำหนดเป้าหมายประเทศ ว่า ภายในปี 2573 สามารถขจัดความยากจนขั้นรุนแรงของประชาชนในทุกพื้นที่ให้หมดไป และภายใน 5 ปี ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564)

โดย เป้าหมายประเทศ1. ภายในปี 2573 มีหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบางมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานการเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดกทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก 2. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมโดยทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย 3. ปี พ.ศ. 2573 ประชากรไทยมีโอกาสได้เข้ารับบริการการศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามกำหนด : ประถมศึกษา ร้อยละ 100 มัธยมต้น ร้อยละ 100 มัธยมปลาย ร้อยละ 90 (ที่มา : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579)

การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม โดยทำให้สังคมไทย เป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย เช่น สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย คทช. มท.(กรมที่ดิน)1,921.158 ล้านบาท เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม โดยตั้งเป้าให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กษ. (สปก.)252,000 ราย 1,166.0898 ล้านบาท แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทส., มท., กษ., พม., กค. และ นร.)ทส.(สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)จัดที่ดินจำนวน 1,350,000 ไร่ 1,070.6508 ล้านบาท(งบประมาณการ จากฐานงบประมาณได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ท้ายสุด แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เช่นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 (ระยะที่ 1-4) จำนวน 36,400 หน่วย โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 จำนวน 2,400 หน่วย พม. (การเคหะแห่งชาติ) 38,800 หน่วย งบประมาณอุดหนุน 5,241.6000 ล้านบาท(ไม่รวมเงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้และเงินรายได้ กคช.) ใช้หลักการอุดหนุนข้ามกลุ่มรายได้(Cross Subsidy)

โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จำนวน 14,000 หน่วย โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)จำนวน 10,000 หน่วย พม. (การเคหะแห่งชาติ)24,000 หน่วย งบประมาณอุดหนุน 2,016 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้และเงินรายได้ กคช.) งบประมาณอุดหนุน7,500 ล้านบาท รวมงบประมาณอุดหนุน 9,516 ล้านบาท แผนงานความร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย บ้านประชารัฐ พม. (การเคหะแห่งชาติ) จำนวน 84,000 หน่วยงบประมาณอุดหนุน 12,096 ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้และเงินรายได้ กคช.)

จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 จำนวน5 โครงการ (กทม.) 289.44 ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำ รวม 6 โครงการ 9,745 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรวม 4 โครงการ 16,025.8650 ล้านบาท.

มีรายงานด้วยว่า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ รัฐบาลเตรียมผลักดันกฎหมาย และร่างกฎหมายเพื่อแกัปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เช่น ที่บังคับใช้แล้ว "กฎหมายกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2560" อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำกฎหมาย "ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ..." "ร่างพ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชน พ.ศ.." "ร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ.." อยู่ะหว่างการแก้ไขกฎหมาย "ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ พ.ศ.2548 พ.ศ..." "ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.." และ อยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมาย "ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสะญญาขายฝาก พ.ศ...

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0