Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดตัวอย่าง “รูปแบบบัญชีวัด” แบบใหม่ ฉบับ ก.พ.ร. หลัง มส.ไฟเขียว 6 บัญชี “เงินรายวัน-เงินฝาก-รายรับ-รายจ่าย-งบประจำปี-รายงานประจำปี”

10 ตุลาคม 2560, 14:29 น.
8 0
เปิดตัวอย่าง “รูปแบบบัญชีวัด” แบบใหม่ ฉบับ ก.พ.ร. หลัง มส.ไฟเขียว 6 บัญชี “เงินรายวัน-เงินฝาก-รายรับ-รายจ่าย-งบประจำปี-รายงานประจำปี”

เปิดตัวอย่าง “ตัวชี้วัดที่ 1.5” บันทึกบัญชีรายรับ- รายจ่ายของวัด ฉบับ ก.พ.ร.

สำหรับตัวอย่าง เช่น กำหนดวันเดือนปี หมายถึง วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการรับ ,รายการรับ หมายถึง บันทึกชื่อรายการรับเงินที่วัดได้มา ,จำนวนเงิน หมายถึง บันทึกจำนวนเงินที่มีการรับตามเอกสารการรับเงิน ,รวมเงินหมายถึง รวมเงินที่ได้รับทั้งปี (ปีงบประมาณ ตุลาคม - กันยายน) ,วันเดือนปี หมายถึง วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการจ่าย ,รายการจ่าย หมายถึง บันทึกชื่อรายการจ่ายเงินที่วัดได้ดำเนินการจ่ายไป ,จำนวนเงิน หมายถึง บันทึกจำนวนเงินที่มีการจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงิน ,รวมเงิน หมายถึง รวมเงินที่ได้จ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ตุลาคม - กันยายน)

หมายเหตุ : ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ให้นำไปตั้งเป็นยอดยกมาในวันที่ 1 ตุลาคม เมื่อบันทึกรายการบัญชี รับ - จ่าย ครบทั้ง 12 เดือน ให้รวมยอดจำนวนรายรับ และรายจ่ายทั้งหมด เมื่อรวมแล้วนำยอดเงินรายรับ หัก ยอดเงินรายจ่าย ได้ผลต่าง ให้บันทึกในช่องยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน (จะเป็นเงินคงเหลือยกไป) และเมื่อได้เงินคงเหลือยกไปแล้วในบรรทัดสุดท้ายให้รวมเงินทั้งสิ้น ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย ยอดรวมทั้งสิ้น ทั้ง 2 ด้าน จะมีจำนวนเท่ากัน.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0