Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดผลประเมิน 52 องค์การมหาชน/ 51 ผู้บริหาร ปี60 ตามคำสั่ง "บิ๊กตู่" พบ 5 หน่วยงาน เข้าข่ายต้องปรับปรุง แต่ผู้บริหารเข้าเกณฑ์ได้ปรับเงินเดือน พรึ๊บ!

8 สิงหาคม 2561, 9:17 น.
20 0
เปิดผลประเมิน 52 องค์การมหาชน/ 51 ผู้บริหาร ปี60 ตามคำสั่ง "บิ๊กตู่" พบ 5 หน่วยงาน เข้าข่ายต้องปรับปรุง แต่ผู้บริหารเข้าเกณฑ์ได้ปรับเงินเดือน พรึ๊บ!

เผยแพร่: 8 ส.ค. 2561 16:17 โดย: MGR Online

เปิดผลการประเมิน 52 องค์การมหาชน/ 51 ผู้บริหาร ประจำปีงบ 60 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ "สำนักงาน ก.พ.ร." พบ 5 หน่วยงาน อยู่ในข่ายต้องปรับปรุง ตํ่ากว่าเป้าหมาย ประกอบด้วย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สำนักงาน สกว. และสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส่วน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน "ไม่มีคะแนนประเมิน" เผยบางหน่วยงาน อยูในข่ายต้องปรับปรุง องค์กรคะแนนต่ำ แต่ผู้บริหารกลับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพสูงลิ่ว เข้าข่ายได้ปรับค่าตอบแทนผันแปรปี 61 พรึ๊บ! ส่วนปีงบ 60 ไม่มี "ผู้อำนวยการองค์การมหาชน" คนใดผ่านคุณภาพระดับเกรดเอ .

"องค์การมหาชน ที่ต้องปรับปรุง เหตุตํ่ากว่าเป้าหมาย (ระดับ 4) จำนวน 3 แห่ง คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ) 88.64 คะแนน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 82.09 คะแนน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) "ไม่มีคะแนน" องค์การมหาซนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะจำนวน 2 แห่ง คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 85.43 คะแนน และสถาบันอนุญาโตตุลาการ 66.52 คะแนน"

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (องค์การมหาชน) ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นางประเสริฐสุข จามรมาน สถาบันวิจัยแสงซินโครพรอน (องค์การมหาชน) ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) นายรอยล จิตรดอน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 22 มิ.ย. 2560) นายสุทัศน์ วีสกุล (ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2560)

"เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชน เป็นไปตามผลงานอย่างแท้จริง ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล "คณะกรรมการองค์การมหาชน ควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อำนวยการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ได้รับเต็มตามจำนวน เมื่อมีผลการประเมิน องค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนอยู่ในระดับ "คุณภาพ" ขึ้นไป โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป" รวมถึงให้เป็นคำแนะนำสำหรับคณะกรรมการชององค์การมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ นำไปใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อำนวยการ ทั้งนี้ให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปเช่นกัน"

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0