Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมไทย ปี 60 พบ“ดิน-อากาศ-ภัยพิบัติ” เสื่อม -12 จังหวัด ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกระดับวิกฤตรุนแรง- 10 จังหวัด “ขยะ-ของเสียชุมชน”พรึ๊บ!

17 มิถุนายน 2561, 9:45 น.
83 0
เปิดรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมไทย ปี 60 พบ“ดิน-อากาศ-ภัยพิบัติ” เสื่อม -12 จังหวัด ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกระดับวิกฤตรุนแรง- 10 จังหวัด “ขยะ-ของเสียชุมชน”พรึ๊บ!

เผยแพร่: 17 มิ.ย. 2561 16:45 โดย: MGR Online

เปิดรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมไทย ฉบับปี 2560 พบ 2 สาขา “ทรัพยากรดิน-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ” มีสภาพเสื่อมโทรมลง เหตุที่ดินชุมชน/สิ่งปลูกสร้างรุกเพิ่ม พบ“อุณหภูมิทั้งปีเฉลี่ยสูงขึ้น- เหตุธรณีพิบัติภัยเพิ่ม” เผย 12 จังหวัด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุก “ระดับวิกฤตรุนแรง” พร้อม 5 จังหวัด วิกฤตขยะ มีปัญหาการเก็บ ขน กำจัดไม่ถูกต้อง แถมปริมาณสะสมเพิ่ม แถม 5 จังหวัดมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้นมากกว่า 5,000 ตันต่อปี .

“ครม.ได้สั่งการให้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ต่อไปตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ”.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0