Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดรายงาน มท. แจงฐานข้อมูลเลข 13 หลักบัตรสมาร์ทการ์ท นโยบาย"เกรทเวย์" ลิงก์ได้แล้ว 73 ฐานข้อมูล 17 กระทรวง

23 ธันวาคม 2561, 8:46 น.
84 0

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2561 15:46 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เปิดรายงาน มท. แจงฐานข้อมูลบัตรปปช.สมาร์ทการ์ท เลข 13 หลัก ตามนโยบาย"เกรทเวย์"บริการภาครัฐ สามารถลิงก์ฐานข้อมูลได้แล้ว 73 ฐานข้อมูลใน 17 กระทรวง ให้หน่วยงานที่ร้องขอนำข้อมูลไปใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน พบยังอยูในขั้นพัฒนา 25 ฐานข้อมูล เผยอีกกว่า 18 ฐานข้อมูล "ยกเลิก" ไม่สามารถเชื่อมโยงเลข 13 หลักบัตรสมาร์ทการ์ทได้ .

"มีการขอยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ และไม่สามารถใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ในการขอรับบริการได้จำนวน 18 ฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 15.52 "

นอกจากนั้น ยังมีหนังสีอขออนุญาตของ สำนักงาน กลต. ให้ออกจำหน่ายตราสารทางการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ (กสทช.) และหนังสือรับรองทายาท ของสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0