Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดร่างพัฒนา “เพชรสมุทรคีรี” ชงครม.สัญจร 1.8 พันล้าน ดัน 425 ล้าน ผุดเขื่อนแก้น้ำทะเลกัดเซาะ ของบคุ้มครอง “วาฬบูด้า” 19.7 ล้าน

2 มีนาคม 2561, 6:55 น.
37 0
เปิดร่างพัฒนา “เพชรสมุทรคีรี” ชงครม.สัญจร 1.8 พันล้าน ดัน 425 ล้าน ผุดเขื่อนแก้น้ำทะเลกัดเซาะ ของบคุ้มครอง “วาฬบูด้า” 19.7 ล้าน

เผยแพร่: 2 มี.ค. 2561 13:55: โดย: MGR Online

เปิดร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 “เพชรสมุทรคีรี” ชง “ครม.สัญจร” ตามแผน 4 ปี 4 ยุทธศาสตร์ 13 โครงการ วงเงินรวม 1.8 พันล้าน ชูฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล 532 ล้าน ชงงบคุ้มครองสัตว์ทะเลประจำถิ่น “วาฬบูด้า โลมา เต่า” 19.7 ล้าน ผุดเขื่อน 3 จังหวัดแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะฝั่งอ่าวไทยตะวันตก 425 ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมท่องเที่ยว การค้า 776 ล้าน สร้างต้นทุนทรัพยากรเกษตร 354 ล้าน เพิ่มประสิทธิภาพพืชเกษตร 117 ล้าน .

"ได้กำหนดเป้าประสงค์รวมไว้ว่า โครงการพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าการลงทุนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ 2.ทรัพยากรสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้น 3.สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 4.รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้าบริการเพิ่มขึ้น 5.การจัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ 6. สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานสากล"

3.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 532,200,000 บาท เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดเพชรบุรี ประจวบฯ และสมุทรสาคร วงเงิน 425,000,000 บาท (ก่อสร้างแนวป้องกัน/เชื่อนป้องกันการกัดเซาะฯ 1.75 กม./เรียงหินใหญ่/ทางเดินสันเขื่อน/ปักไม้ชะลอคลื่อน วงเงิน 411,500,000 บาท,ปรับภูมิทัศน์บริเวณหลังเขื่อนเพื่อปลูกป่าชายเลน (จ.เพชรบุรี) วงเงิน 10,000,000 บาท ,การบริหารจัดการทรัพยากร เช่น สำรวจพื้นที่รวบรวมฐานข้อมูลการจัดเซาะฯ วงเงิน 2,380,000 บาท .สัมภาษณ์ประชาชนใพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะ วงเงิน 600,000 บาท ,วิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทาง วงเงิน 520,000 บาท)

4.ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (movation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(Cluster) อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่ตลาด AEC วงเงิน 158,400,000 บาท โครงการพัฒนาตลาดกลางออนไลน์ www.pssp.com (เพชรสมุทรคีรี.com) วงเงิน 16,000,000 บาท โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรสู่ระบบมาตรฐา วงเงิน 12,000,000 บาท.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0