Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดแล้ว TK Square Korat อุทยานการเรียนรู้ของเมืองโคราช(บ้านเอง)

5 เมษายน 2560, 6:56 น.
46 0
เปิดแล้ว TK Square Korat  อุทยานการเรียนรู้ของเมืองโคราช(บ้านเอง)

ทีเค พาร์ค ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิต และให้คำปรึกษาแนะนำด้านกายภาพ สนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเชิงสาธิต และเรื่องของการบริหารจัดการ เพื่อให้ TK Square Korat เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ของประเทศ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงและนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ในยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน และยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ที่มา: manager.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0