Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิดโผ"นายพลเล็กสีกากี"ปี 57

27 กันยายน 2557, 12:14 น.
332 0

เปิดโผ“นายพลเล็กสีกากี”ระดับรอง ผบช. ถึง ผบก. ประจำปี 57 "พล.อ.ประวิตร"นั่งหัวโต๊ะพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 29 ก.ย.นี้

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) พล.ต.ต.ฐิติราชหนองหารพิทักษ์รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชวลิตแสวงพืชน์รอง ผบช.ภ.9โยกเป็นรองผบช.ก.3.พล.ต.ต.จตุรงค์โชติดำรง ผบก.ประจำบช.ก. พล.ต.ต.นรศักดิ์เหมนิธิ ผบก.ปคบ.ขึ้นเป็น รองผบช.ก.พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ฉันทวรลักษณ์ผบก.สปพ.เก็บกรุข้ามหน่วยเป็นผบก.ประจำบช.ก.พล.ต.ต.จิรสันต์แก้วแสงเอกผบก.จร.เป็น ผบก.รฟ พล.ต.ต.ธิติแสงสว่างผบก.กต.3จต.เป็น ผบก.ปคม.พ.ต.อ.ประสพโชคพร้อมมูล รอง ผบก.ป.เป็น ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ชัยณรงค์เจริญไชยเนาว์ รอง ผบก.ปอศ.เป็น ผบก.อก.บช.ก.พ.ต.อ.สมชายทองศรี รอง ผบก.ปคบ.เป็น ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.สมชายเกาสำราญ รองผบก.ป.เป็น ผบก.ทล.พ.ต.อ.ชัยทัตบุญขำ รอง ผบก.ป.เป็น ผบก.ป.พ.ต.อ.ธงชัยวงศ์ศรีวัฒนกุลรองผบก.ปอศ.เป็น ผบก.ปอศ.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.)พล.ต.ต.สุวัฒน์แจ้งยอดสุข รองผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ต.ทวิชชาติพละศักดิ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ชนสิษฎ์วัฒนวรางกูร รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.เฉลิมพันธุ์อจลบุญ รอง จ.ตร. พล.ต.ต.ภัคพงศ์พงษ์เภตราผบก.อก.ภ.1เป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์วรรณภักตร์ผบก.อก.บช.ก.เป็นผบก.น.1พ.ต.อ.ก่อเกียรติวงศ์สุเมธ รองผบก.ภ.จว.นครราชสีมาเป็น ผบก.น.2พ.ต.อ.สมประสงค์เย็นท้วม รอง ผบก.ปทส.เป็นผบก.น.3 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ปิงเมือง ผบก.อก.บช.ปส.เป็นผบก.น.4 พ.ต.อ.ชวลิตประสพศิลป รอง ผบก.น.7เป็นผบก.น.5พ.ต.อ.วิสูตรฉัตรชัยเดช รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานีเป็นผบก.น.6 พ.ต.อ.มานิตย์จันทรคณา รอง ผบก.กต.6เป็นผบก.น.7พ.ต.อ.ฤชากรจรเจวุฒิ รอง ผบก.น.6เป็น ผบก.น.8พล.ต.ต.ชัชวาลย์วชิรปาณีกูล ผบก.ภ.จว.อุทัยธานีเป็น ผบก.น.9 พล.ต.ต.อนุศักดิ์โกมลศาสตร์ ผบก.อก.จต.เป็น ผบก.อก.บช.น.พ.ต.อ.ภานุรัตน์หลักบุญ รอง ผบก.สปพ.เป็น ผบก.สปพ.พ.ต.อ.อภิสิทธิ์เมืองเกษมรอง ผบก.น.5เป็น ผบก.จร. พ.ต.อ.สุรเดชเด่นธรรมรอง ผบก.น.8เป็น ผบก.ประจำบช.น. พ.ต.อ.สมบัติมิลินทจินดา รอง ผบก.สส.ภ.1เป็น ผบก.สส.บช.น.

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)พล.ต.ต.ระพีพงษ์สุพรศรีผบก.อก.บช.ตชด.เป็น ผบก.ประจำบช.ตชด.พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์สุขศิริมัช ผบก.ยธ.เป็นผบก.อก.บช.ตชด. พล.ต.ต.อำนวยพวกสนิท ผบก.สอ.บช.ตชด.เป็นผบก.ตชด.3บช.ตชด. พล.ต.ต.บุญลือกอบางยาง ผบก.ภ.จว.อุดรธานีเป็นผบก.การฝึกพิเศษบช.ตชด.พ.ต.อ.ปรีชาบุญสุข รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.เป็น ผบก.สอ.ตชด.พ.ต.อ.วินิจพัวพันธ์ รอง ผบก.ตชด.2เป็น ผบก.ตชด.2บช.ตชด.

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) พล.ต.ต.รัษฎากรยิ่งยงผบก.น.8เป็นรองผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.สมพลอัครเดโชชัย ผบก.ภ.จว.ตากเป็นรองผบช.สพฐ.ตร.พล.ต.ต.ธนายุตม์วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.ภ.จว.นนทบุรีเป็นผบก.อก.สพฐ.ตร. พ.ต.อ.สัมฤทธิ์เอมกมล รองผบก.ศพฐ.10เป็นผบก.ศพฐ.5 .พ.ต.อ.ฐิติพงศ์อาทิตยานนท์ รองผบก.ศพฐ.5เป็นผบก.ประจำสพฐ.ตร.

โรงเรียนนายร้อยตำรวจพล.ต.ต.โชคเหมือนเสน ผบก.ศูนย์ฝึกตำรวจ รร.นรต.เป็น ผบก.อก.รร.นรต. พล.ต.ต.มนธนทิพย์จันทร์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์เป็นผบก.ศฝต.รร.นรต.

โรงพยาบาลตำรวจพล.ต.ต.วิฑูรย์นิติวรางกูร นพ.(สบ6)เป็น รองพตร.พล.ต.ต.ชนินทร์ชะโยชัยชนะ ผบก.ดร.รพ.ตร.เป็น รอง พตร. พล.ต.ต.วารินทร์วชิรปัญญานุกูล ผบก.รพ.ตร.ผู้เชี่ยวชาญเป็น นพ.(สบ6)ทนท.นักวิชาการทางการแพทย์ศัลยกรรม พ.ต.อ.สมชัยตรีธุรกุลนพ.(สบ5)เป็น ผบก.ดร.รพ.ตร.พ.ต.อ.หญิงนาเรศ วงศ์ไพฑูรย์ นพ.(สบ5)เป็นนพ.(สบ6) พ.ต.อ.พรชัยไทยแท้ รอง ผบก.น.6เป็น ผบก.อก.รพ.ตร.พ.ต.อ.กิตติพงษ์สุวัธนเดชานพ.(สบ5)เป็น นพ.(สบ6)พ.ต.อ.หญิงสิริพร วิทยานุกูล พยาบาล(สบ5)

สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(สง.ผบ.ตร.)พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้วรอง ผบช.ภ.8เป็น รอง ผบช.กมค.พล.ต.ต.พิทยาศิริรักษ์ รอง ผบช.ส.เป็นรอง ผบช.สกบ.พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ปานสาคร รอง ผบช.น.เป็นรอง จเรตำรวจ (สบ7)พล.ต.ต.สุธีร์เนรกัณฐี รอง ผบช.น.เป็น รอง จเรตำรวจ(สบ7)พล.ต.ต.รณศิลป์ภู่สาระรอง ผบช.ภ.7เป็น รอง ผบช.สยศ.ตร.พล.ต.ต.จักรกฤษศน์สิงห์ศิลารักษ์ผบก.กองการสอบ.เป็น รอง จเรตำรวจ(สบ7)พล.ต.ต.ประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์ผบก.กองกฎหมายเป็น รอง ผบช.กมค.พล.ต.ต.สมบัติบัวเรือง ผบก.อก.ภ.2เป็น รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.พล.ต.ต.นรวัฒน์เจริญรัชต์ภาคย์ ผบก.สง.กตช.รอง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.พล.ต.ต.สาโรชนิ่มเจริญ ผบก.ตส.3เป็น รอง ผบช.ตส.พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์อรุณศรีโสภณผบก.ตม.3เป็น รอง จเรตำรวจ(สบ7)พล.ต.ต.เพชรรัตน์แสงไชยผบก.ภ.จว.นครปฐมเป็น รอง จเรตำรวจ (สบ7)พล.ต.ต.นพปฎลอินทอง ผบก.ทว.เป็น รองผบช.สง.กตร.พล.ต.ต.จำนงค์รัตนกุล ผบก.กต.1เป็น รอง จเรตำรวจ(สบ7)พล.ต.ต.ธนังค์บุรานนทฺ ผบก.รฟ.เป็น รอง ผบช.สยศ.ตร.พล.ต.ต.ไกรบุญทรวดทรงผบก.กองแผนงานอาชญากรรมเป็น รอง ผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ต.หญิงศิริจันทร์จันทร์แสงสว่าง ผบก.กง.เป็น รอง ผบช.งป.

พ.ต.อ.กฤษณะสินธุเดชะ รองผบก.ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวส. เป็นผบก.กต.1พ.ต.อ.เอกเอกศาสตร์ รอง ผบก.น.3เป็นผบก.อก.สง.จเรตำรวจพ.ต.อ.ไพบูลย์อุดมสินค้า รอง ผบก.กต.7เป็น ผบก.กองกฎหมายพ.ต.อ.สมยศอินทร์จันทร์ รอง ผบก.กองร้องทุกข์เป็น ผบก.กองร้องทุกข์พ.ต.อ.สมชายชูชื่นรอง ผบก.ทว.เป็น ผบก.ทว.พ.ต.อ.หญิงพอตา บุญปรีชา รอง ผบก.อก.สกบ.เป็นผบก.อก.สกบ.พ.ต.อ.สุรพงษ์ชัยจันทร์ รอง ผบก.น.4เป็นผบก.แผนงานอาชญากรรมพ.ต.อ.นิรันดรเหลื่อมศรี รอง ผบก.สก.เป็น นว.(สบ.6)ผบ.ตร.พ.ต.อ.หญิงวราภรณ์ภูวรัตนกุล รอง ผบก.กง.เป็น ผบก.กองบัญชีพ.ต.อ.สิงขรวิมลธำรง รอง ผบก.อต.เป็นผบก.สง.ก.ต.ช.พ.ต.อ.สุรพลพูนศิริ รองผบก.แผนงานอาชญากรรมสยศ.ตร.เป็นนายเวร(สบ 6)ผบ.ตร.

ที่มา: dailynews.co.th

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0