Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เปิด 115 แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ตลอด 3 ปี รัฐบาล คสช

9 ธันวาคม 2560, 15:39 น.
37 0
เปิด 115 แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ตลอด 3 ปี รัฐบาล คสช

เผยแพร่: 9 ธ.ค. 2560 22:39:00 โดย: MGR Online

ทั้งนี้จำนวน 115 แผน จำแนกได้ดังนี้ แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (มติครม. 13 ก.ย. 59) และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) (มติครม. 10 ต.ค.60 )

ส่วน แผนระดับ 3 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (มติครม. 22 ก.ค.57) แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2558 -2562)(มติครม.5 ส.ค.57) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 -2561)(มติครม.12 พ.ย.57) แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 2(มติครม. 25 พ.ย.57) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2561 (มติครม. 6 ม.ค.58) แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (มติครม. 6 ม.ค.58)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 (มติครม. 10 มี.ค.58) ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ( มติครม.17 ม.ค.58) แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (มติครม.17 มี.ค.58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร (มติครม. 27 ม.ค.58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (มติครม. 27 มี.ค.58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย (มติครม. 27 มี.ค.58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (มติครม. 27 มี.ค.58)

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (มติครม.28 เม.ย..58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (มติครม. 7 พ.ค.58) แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (มติครม. 26 พ.ค.58) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (มติครม. 2 มิ.ย.58) ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (30 มิ.ย.58) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558 -2593 (14 ก.ค.58)

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (มติครม. 4 ส.ค.58) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (มติครม.18 ส.ค.58) แผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน - แคนาคา ด้านการค้า และการลงทุน ปี 2016 - 2020 (มติครม.18 ส.ค.58) แผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน (มติครม.22 ก.ย.58) แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (มติครม.30 ก.ย.58) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (มติครม.30 ก.ย.58)

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ( มติครม.13 ต.ค.58) นโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558- 2561 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559 - 2562 (มติครม. 13 ต.ค.58) แผนการพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน (มติครม. 3 พ.ย.58) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (มติครม. 12 ธ.ค.58) ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (มติครม. 29 ธ.ค.58) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (มติครม. 29 ธ.ค.58)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) (มติครม. 12 ม.ค.59) แผนพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน (มติครม. 26 ม.ค.59)กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก (มติครม.16 ก.พ.59) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (มติครม.22 มี.ค.59) แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2558 - 2564) (มติครม. 22 มี.ค.59) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (มติครม.3 พ.ค.59) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (มติครม. 24 พ.ค.59) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ (มิครม.31 พ.ค.59) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (มติครม. 21 มิ.ย.59) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (มติครม. 12 ก.ค.59)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (มติครม. 12 ก.ค.59) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย (มติครม. 5 ส.ค.59) ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (มติครม.17 ส.ค.59) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (มติครม.13 ก.ย.59) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (มติครม. 27 ก.ย.59) ยุทธศาสตร์กาแฟ และ ยุทธศาสตร์ชา (มติครม. 4 ต.ค.59) แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย (มติครม.4 ต.ค.59)

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (มติครม. 18 ต.ค.59) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (มติครม. 8 พ.ย.59) แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (มติครม. 15 พ.ย.59) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (มติครม.29 พ.ย.59) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (มติครม.9 ธ.ค.59) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ (มติครม. 7 ธ.ค.59)

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ (มติครม.7 ธ.ค.59) แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ (มติครม. 13 ธ.ค.59) แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง- แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 - 2025 และการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (มติครม. 27 ธ.ค.59) ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (มติครม.27 ธ.ค.59)

นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (มติครม. 4 ม.ค.60) แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก (มติครม.17 ม.ค.60) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (มติครม. 17 ม.ค.60) ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 (มติครม. 17 ม.ค.60) แผนแม่บทโครงการ"รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (มติครม.24 ม.ค.60)

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (มติครม.31 ม.ค.60) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน (มติครม. 7 ก.พ.60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (มติครม. 28 ก.พ.60) ยุทธศาสตร์สัปปะรด (มติครม. 28 ก.พ.60) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (มติครม. 7 มี.ค.60) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (มติครม. 14 มี.ค.60) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี (มิครม. 16 มี.ค.60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (มติครม.28 มี.ค.60)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (มติครม.11 เม.ย.60) แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (มติครม.16 พ.ค.60) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (มติครม. 16 เม.ย.60) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560 -2564 (มติครม. 23 เม.ย.60) ยุทธศาสตร์ส่งเส่ริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (มติครม.6 มิ.ย.60) แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 -2564 (มติครม. 6 มิ.ย.60) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (มติครม. 6 มิ.ย.60)

แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560 -2565 (มติครม. 25 ก.ค.60) แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน (มติครม. 27 ก.ค.60) ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ (มิครม.1 ส.ค.60) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ (มติครม.1 ส.ค.60) แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (มติครม. 12 ก.ย.60) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (มติครม. 12 ก.ย.60) แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ (เปลี่ยนซื่อเป็น "แผนปฏิบัติการระดับชาติ" (มติครม. 12 ก.ย.60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (มติครม.26 ก.ย.60)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (เปลี่ยนชื่อเป็น "แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ)(มติครม.26 ก.ย.60) แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และแผนการคำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (มติครม.10 ต.ค.60)

ส่วน แผนระดับ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (มติครม.16 ก.ย.57) แผนปฏิบัติการเพื่อคำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม (พ.ศ. 2557-2561) (มติครม. 12 พ.ย.57) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 -2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (มติครม.27 มี.ค.58) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (มติครม. 2 มิ.ย.58) แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (มติครม.23 มิ.ย.58)

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 -2562 และ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 (มติครม. 3 พ.ย.58) แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี (มติครม.10 พ.ย.58) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนฺส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (มติครม. 1 ธ.ค.58) แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิง พาณิชย์แห่งที่ 3 (มติครม.8 ธ.ค.58)

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มติครม. 8 ธ.ค.58) แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี {พ.ศ. 2559-2561) (มติครม. 12 ม.ค.59) แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ.2559) (มติครม.12 ธ.ค.59) แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (มติครม.19 ม.ค.59)

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 (มติครม.1 มี.ค.59) แผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา (มติครม. 8 มี.ค.59) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาเลเรีย (มติครม. 26 เม.ย.59) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 - 2561 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (มติครม.14 มิ.ย.59) แผนปฏิบัติการ"ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) (มติครม.20 ก.ย.59) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (มติครม.13 ธ.ค.59)

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 (มติครม.31 ม.ค.60) แผนปฏิบัติการลิมา สำหรับปี ค.ศ. 2016 - 2025 (มติครม.14 ก.พ.60) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2560 -2564 (มติครม.28 มี.ค.60) แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 (มติครม. 25 ก.ค.60) และ แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560-2564) (มติครม. 29 ส.ค.60).

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0