Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เป็นไปได้หรือที่ "โดนัลด์ ทรัมป์" จะออกคำสั่งยกเลิกให้สิทธิพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด

8 พฤศจิกายน 2561, 11:05 น.
84 0
เป็นไปได้หรือที่ "โดนัลด์ ทรัมป์" จะออกคำสั่งยกเลิกให้สิทธิพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิด

พูดง่ายๆ ก็คือ คำสั่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือ Executive Order เทียบเท่ากับพระราชกฤษฎีกาของไทยเรานั่นเอง (พระราชกฤษฎีกาคือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะมีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และพระราชกำหนด)

“บุคคลทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐฯ และอยู่ในบังคับกฎหมายสหรัฐฯ ย่อมเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ”

ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเพียง 1 ใน 30 ประเทศทั่วโลกที่ใช้หลักการสิทธิโดยแผ่นดิน (Jus Soli) เป็นสำนวนภาษาลาตินที่หมายความว่า “Law of Ground” หรือ “ตามกฎของแผ่นดิน [ที่ตั้งถิ่นฐาน]” หรือ “สิทธิของการเป็นพลเมือง” เป็นสิทธิที่เชื้อชาติหรือสัญชาติ เป็นสิ่งที่เป็นของบุคคลที่เกิดในดินแดนนั้น ซึ่งตรงข้ามกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก (164 ประเทศ) ที่ใช้หลักสิทธิโดยสายโลหิต (Jus Sanguinis) เป็นสำนวนภาษาลาตินที่หมายความว่า “Right of Blood” หรือ “สิทธิโดยสายโลหิต” เป็นนโยบายทางสังคมที่ “สิทธิของการเป็นพลเมือง” เป็นสิทธิที่เชื้อชาติหรือสัญชาติมิได้ระบุโดยดินแดนที่กำเนิด แต่โดยการที่มีบรรพบุรุษผู้ที่ถือสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ว่า ซึ่งตรงกันข้ามกับ “สิทธิโดยแผ่นดิน” (Jus Soli)

ที่มา: sanook.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0