Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เลขานายกฯประเดิมตั้ง"ปปช.ทำเนียบ"15 คน เน้นป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดการเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สั่งทำรายงานเสนอทุก 2 ปี

3 กันยายน 2561, 6:51 น.
25 0
เลขานายกฯประเดิมตั้ง"ปปช.ทำเนียบ"15 คน เน้นป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดการเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สั่งทำรายงานเสนอทุก 2 ปี

เผยแพร่: 3 ก.ย. 2561 13:51 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เลขาธิการนายกฯ ลงนามประเดิมตั้ง "ปปช.ประจำทำเนียบ" เน้นงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดการเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเบาะแส พร้อมส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สั่งทำรายงานเสนอเลขาฯทุก 2 ปี ครอบคลุมหน่วยงานใน "ทำเนียบรัฐบาล" เผยคณะกรรมการฯทั้งหมดข้าราชการพลเรือน ในรั้วทำเนียบ สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผลสัมฤทธที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง .

"ยังมีหน้าที่ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริต และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี"

โดยเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อาคัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิขอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมภายในสำนักเลขาธิการนายกริฐมนตรี.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0