Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

เห็นด้วยหรือไม่ "ห้าม ! นายก อบจ./เทศบาล/อบต. อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ" สนช.เชิญตอบ 2 คำถาม ผ่านเวปฯ

29 ธันวาคม 2561, 5:00 น.
102 0
เห็นด้วยหรือไม่ "ห้าม ! นายก อบจ./เทศบาล/อบต. อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ" สนช.เชิญตอบ 2 คำถาม ผ่านเวปฯ

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2561 12:00 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เห็นด้วยหรือไม่ "ห้าม ! นายก อบจ./เทศบาล/อบต. อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ สนช. ตั้งคำถาม 2 ข้อผ่านเวปไซด์ รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประชาชนทั่วไป แม้ร่างกฎหมยจะให้"นายกฯอปท."มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง พ่วงความเห็น ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น "นายกฯอปท." ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง .

"ทั้งสองส่วน มีช่องว่างให้กดแแสดงความเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยมีช่องให้แสดงวามเห็นอื่นๆ(โปรดระบุ) โดยตอนท้าย เขียนไว้วา ทั้งนี้ เป็นการเตรียมกำหนดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายกฯ ได้ด้วย"

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายทั้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 6 ฉบับด้วยกัน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างพ.ร.บ.เทศบาล ร่างพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย สนช.พิจารณาพร้อมกัน เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0