Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

โพลเผย4สิ่งจำเป็นของคนภาคอีสาน

5 มีนาคม 2558, 3:09 น.
13 0

“คนอีสานกว่า 1 ใน 4 อาศัยอยู่นอกจังหวัดตามที่แจ้งในทะเบียนบ้าน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คน เดือนร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมดต้องมี โทรศัพท์มือถือ,ทีวี,มอเตอร์ไซค์ และตู้เย็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นมากสำหรับครัวเรือนอีสาน ขณะที่สินค้าที่ไม่จำเป็นมากสำหรับครัวเรือน ประกอบด้วย โทรศัพท์บ้าน,แอร์,ไมโครเวฟ,และคาราโอเกะ สำหรับพฤติกรรมการรับชมทีวีของคนอีสานพบว่าช่อง 3 และช่อง 7 เป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงมาก”

นายสุทิน กล่าวต่ออีกว่า เมื่อมีการสอบถามถึงรายการเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การสื่อสารและยานพาหนะในครัวเรือนพบว่า โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีมากถึงร้อยละ 97.9 มีจำนวนเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากถึง 3 เครื่อง รองลงมาคือทีวี ร้อยละ 97.7 ตู้เย็น ร้อยละ 93.9 และรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 90.8 นอกจากนี้ ยังคงมีกลุ่มสมาร์ทโฟน/ไอแพดและแทปเล๊ต ที่ร้อยละ 67.9 รถยนต์ร้อยละ 55.3 ละเมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลพบว่า จะมีสัดส่วนการมีโทรศัพท์บ้าน รถยนต์ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น มากกว่าเขตชนบท โดยเขตชนบทมีความต้องการในกลุ่มโทรศัพท์มือถือ ทีวี มอเตอร์ไซค์ และเครื่องเล่นดีวีดีมากกว่า.

ที่มา: posttoday.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0