Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ใช้ยาแรงปลด�ใบเหลือง�ไอยูยูยึดโมเดล�ฟิลิปปินส์�แก้ประมง

2 กรกฎาคม 2558, 0:00 น.
59 0
ใช้ยาแรงปลด�ใบเหลือง�ไอยูยูยึดโมเดล�ฟิลิปปินส์�แก้ประมง

ใช้ยาแรงปลด�ใบเหลือง�ไอยูยู ยึดโมเดล�ฟิลิปปินส์�แก้ประมง : ทีมข่าวความมั่นคง

"รัฐบาลได้ให้นโยบายเรื่องนี้ชัดเจน และเราจำเป็นต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมามีเรือที่จดทะเบียนกับกรมประมง 28,000 กว่าลำ จดกับกรมเจ้าท่า 42,000 กว่าลำ ซึ่งจะเห็นว่ายอดแตกต่างกันมาก เรากำลังสำรวจว่ายอดที่ต่างกันหายไปไหนบ้าง โดยฐานข้อมูลเดิมปี 2539 มีเรือผิดกฎหมาย 3,000 กว่าลำ แต่ผ่านมา 20 ปีก็ยังไม่มีการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้"

"ที่ผ่านมามีการทำผิดกฎหมายกันจนเคยชิน เปรียบไปก็เหมือนคนเผาป่าเพียงเพราะต้องการหาของป่าเท่านั้น ซึ่งเป็นการมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ไม่ได้มองถึงประโยชน์ของส่วนรวม หากเป็นโทษของไอยูยูจะมีโทษปรับถึง 1 ล้าน จำคุก 1 ปี แต่ถ้าเป็นกฎหมายของเราโทษจะเบาบางลง ส่วนใหญ่เป็นความผิดลหุโทษ เช่น ใบขับขี่เรือ การจดทะเบียนเรือ เป็นต้น"

เช่นล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรา 53 เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุม โดยข้อความเดิมระบุว่า...

“การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมในที่สาธารณะและเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเงียบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยด้านการสาธารณสุขหรือการคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”

เมื่อต้องแจ้งและขออนุญาตอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพได้อย่างไร....?

ที่มา: komchadluek.net

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0