Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

'ไทยเบฟฯ' จัดทัพใหญ่ ดัน 9 บิ๊กบริหาร สานวิชั่นผู้นำอาเซียน

9 กันยายน 2559, 1:45 น.
18 0

1.นายอวยชัย ตันทโอภาส เลื่อนตำแหน่งจากกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็น “กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส” โดยจะควบคุมดูแลช่องทางการจำหน่ายสินค้าในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย (Chief Route-to-Market)

2.แต่งตั้งนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ผู้ได้รับการโหวตให้เป็น ซีเอฟโอ ที่ดีที่สุดของประเทศไทยสามปีซ้อน (ปี 2557-2559) และได้รับการโหวตให้เป็น ซีเอฟโอที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia’s best CFO) ในปี 2558 เลื่อนตำแหน่งจากกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็น “กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส” และจะยังคงควบคุมดูแลเรื่องการเงิน และสนับสนุนการเติบโตของไทยเบฟและการเติบโตของกลุ่มในฐานะซีเอฟโอ (CFO)

3.แต่งตั้งนายพิษณุ วิเชียรสรรค์ ผู้บุกเบิกธุรกิจเบียร์ของไทยเบฟ เลื่อนตำแหน่งจากกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็น “กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส” โดยยังคงควบคุมดูแลเทคโนโลยีและวิศวกรรมของกลุ่มในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Chief Technology and Engineering)

8.แต่งตั้งนายบรรจง ชินธนะศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบัญชี และงบประมาณ ได้รับแต่งเป็น “ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบัญชี” และ 9.แต่งตั้งนายปราโมทย์ หรรษมนตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักการผลิตสุรา”

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไทยเบฟ กล่าวว่า โครงสร้างใหม่นี้จะสนับสนุนเสาหลักทางกลยุทธ์ทั้ง 5 ประการตามวิสัยทัศน์ 2020 ได้แก่ การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Diversity) ตราสินค้าที่โดนใจ (Brands) การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง (Reach) และความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0