Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

30 ธันวาคม 2560, 23:06 น.
77 0
ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล

มีการอธิบายไว้ด้วยว่า ก่อนพระพุทธศาสนาบังเกิด เดิมมีลัทธิไสยศาสตร์ ลัทธินี้มีคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ชื่อ ‘ไตรเพท’ ในศาสนาพราหมณ์ที่แนบแน่นมากกับเรื่องพิธีกรรม โดยเชื่อว่า ‘มนต์’ สามารถทำให้เกิดผลตามที่มุ่งหมายบางอย่างด้วยอานุภาพของมนต์นั้น เนื้อหาในคัมภีร์นี้แยกเป็น 3 ประเภท คือ ฤคเวท เป็นคำฉันท์ ใช้สำหรับสวดมนต์และสรรเสริญเทพเจ้า, ยชุรเวท เป็นคำร้อยแก้ว ใช้สำหรับท่องบ่นเวลาบวงสรวงเทพเจ้า, สามเวท เป็นคำฉันท์ ใช้สำหรับสวดมนต์ทำพิธีถวายน้ำโสม (เว็บไซต์ torthammarak.wordpress.com)

การสวดมนต์ทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส แปลโดยรวมว่า“ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น”

อย่างน้อยก็รู้โดยรวมๆ ว่ากำลังสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และการนิ่งสงบน้อมใจจดจ่อรับฟังเสียงสวดมนต์ ก็ถือเป็นการทำสมาธิลักษณะหนึ่ง .

ต่อมา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นำคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศฯ โดยอนุวัติตามโบราณพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิม..

การสวดมนต์ข้ามปี จึงถือได้ว่าเริ่มจัดขึ้นที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นครั้งแรก..

และในปีพุทธศักราช 2549 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ จัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็นทางการ..

ต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่งดงาม ควรแก่การส่งเสริม ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศฯ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำนวยการและให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ของจังหวัดนั้นๆ"

เทวรูปท้าวจตุโลกบาล ประดิษฐาน ณ ซุ้มพระอัคฆีย์เจดีย์(พระเจดีย์ทรงปรางค์) ภายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (ภาพ : รชานนท์ อินทรักษา)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธไสยาสน์ .

ลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์รูปเทพประนมภายนอกพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ภาพ : ชาลินี ถิระศุภะ)

ที่มา: bangkokbiznews.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0