Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

18 ปี ปรับปรุงซ่อมแซม “วังสราญรมย์” ก.ต่างประเทศ ยังคงเดินหน้าต่อ

30 กันยายน 2560, 2:58 น.
11 0
18 ปี ปรับปรุงซ่อมแซม “วังสราญรมย์” ก.ต่างประเทศ ยังคงเดินหน้าต่อ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม “วังสราญรมย์”ของกระทรวงการต่างประเทศ ยังคงเดินหน้าต่อไป หลัง “รัฐบาล คสช.ไฟเขียวก่อหนี้ผูกพัน งบปี 2556 จากปัญหาความล่าช้าถึง “18 ปี” เผยโครงการริเริ่มตั้งแต่ปี 2542 เพิ่มงบประมาณ ปี 2549 ขยายวงเงิน-ขยายเวลาก่อหนี้ ส่วนปี 2553 รมต.สั่งระงับการว่าจ้างการตกแต่ง หลังพบปัญหา “น้ำรั่ว” ทำเกิดความล่าช้า แม้ครบอายุงานในปี 2553 เผยล่าสุด รัฐบาลลุงตู่ ไฟเขียวขยาย ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันแล้ว 3 รอบ .

“ปัญหาความล่าช้า หนึ่งในนั้น เพราะการบูรณะพระราชวังเก่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ค่อนข้างมาก ทั้งการสำรวจทางโบราณคดี การขออนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนการปรับปรุงและบูรณะต่างๆ ขณะที่รายละเอียดในการบูรณะพระราชวังก็จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรณีพิเศษมาคอยดูแล รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขแบบในการก่อสร้าง ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงบริษัทที่เข้ามารับงานต่างๆ ตลอด 18 ปี”

วันที่ 3 มิถุนายน 2553 มีการอนุมัติงบประมาณปรับปรุงวังสราญรมย์ จำนวน 212.243 ล้านบาท แต่ เกิดความล่าช้า ทั้งแบบงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่ผ่านความเห็นชอบและการอนุมัติจากกรรมการวิชาการกรมศิลปากร รวมถึงการที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินในเขต กทม. จึงได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ตามข้อเสนอของผู้ควบคุมงาน บริษัทได้มีหนังสือส่งมอบงาน (ซึ่งยังเหลืองานตกแต่งภายใน)

ล่าสุด วันที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์) ตามที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอในวงเงิน 200 ล้านบาท.

ที่มา: mgronline.com

มีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม:

ความคิดเห็น - 0